Concurs Fotogràfic l’Ull

Santa Eugènia de Ter


1.-OBJECTE

El concurs fotogràfic l’Ull de Santa Eugènia de Ter té l’objectiu de visibilitzar la riquesa cultural, ambiental, patrimonial i social del barri i antic poble de Santa Eugènia de Ter (Gironès). Per fer-ho, des de l’Associació Cultural Papaya Jam, organitzem un concurs de fotografia que ajudi a captar la essència del barri. Convidem als veïns del barri i a gent d’arreu del territori, ja siguin fotògrafs professionals com amateurs.

El concurs consisteix en la publicació a la xarxa Instagram de fotografies preses al barri de Santa Eugènia de Ter (Sectors Santa Eugènia i Can Gibert, Hortes i la Rodona), etiquetades amb #santaeugèniadeter #ulldesantaeugènia

El concurs es desenvolupa com a eina de revalorització i promoció del barri-poble de Santa Eugènia de Ter.

2.-TERMINI

El concurs es realitzarà del 26 de Novembre al 26 de Febrer de 2022, ambdós dies inclosos.

No s’admetran al concurs fotografies publicades i/o enviades a l’organització fora d’aquests terminis.

3.-MARC DEL CONCURS

– Marc conceptual: El tema de les fotografies és el patrimoni cultural, ambiental, patrimonial i social del barri i antic poble de Santa Eugènia de Ter (Gironès).

– Marc temporal: S’admeten fotografies preses a partir del 2020. No s’admetran fotografies presentades amb posterioritat a la data de finalització del termini (Dimecres 26 de Febrer de 2022).

– Marc territorial: Fotografies preses al barri de Santa Eugènia de Ter (Sectors Santa Eugènia i Can Gibert, Hortes i la Rodona) de Girona (Gironès).

4.- FORMA DE PARTICIPACIÓ

Per tal de participar en el concurs:

 • Verificarem la vostra edat i identitat a través d’un document personal (DNI/NIE/Passaport) que haureu d’adjuntar al formulari. Un cop acabat el concurs, eliminarem tota la vostra informació.
 • Cal penjar les fotografies a la xarxa social Instagram pròpia o disposar d’algun contacte/familiar/amic que tingui aquesta xarxa social, amb un perfil públic. *Si algun participant no tingués aquesta xarxa social o no volgués utilitzar la seva pàgina per aquest fi, l’organització del concurs disposa la seva pàgina per penjar les fotografies. Cal comunicar aquesta situació a l’organització a través del mail: festival.saltenia@gmail.com o trucant al 623 062 081
 • En la descripció de la fotografia d’Instagram s’hauran de posar els següents “hashtag’s”: #santaeugèniadeter #ulldesantaeugènia
 • També caldrà etiquetar a la descripció de la publicació, el perfil d’Instagram del concurs: @saltenia.arts
 • Es podran presentar 3 fotografies per participant.
 • Cada fotografia pot tenir altres etiquetes o comentaris que la puguin descriure, que l’expliquin o que puguin fer-la més interessant, divulgativa, pedagògica o divertida.
 • El jurat rebutjarà les fotografies i els missatges que siguin ofensius, difamatoris, obscens o que continguin dades de caràcter personal que no poden ser comunicades, així com els que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • S’han d’enviar les fotografies participants  (originals i en la màxima qualitat possible) al correu festival.saltenia@gmail.com (MÀX. 3).
 • Us respondrem quan rebem les fotografies al correu, si no rebeu resposta, contacteu amb nosaltres a saltenia@gmail.com o al 623 062 081. Si no rebeu la confirmació de la recepció de les fotografies, no estareu participant en el concurs.
 • La participació al concurs, implica l’autorització perquè la coordinadora d’entitats del barri, la Mancomunitat de Santa Eugènia (I totes les entitats que en formen part) i l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter (I els seus comerços associats) facin ús de les fotografies presentades en accions de difusiósensibilització, promoció o revalorització urbana, patrimonial, social, turística, cultural o comercial del barri-poble de Santa Eugènia de Ter.
 • Es realitzaran una o varies exposicions amb les fotografies que participin al concurs, siguin o no guanyadores d’algun premi.
 • L’Organització no es fa responsable de l’ús que es pugui fer d’aquestes fotografies per part de les entitats i/o comerços Els participants desisteixen a interposar qualsevol demanda a l’Associació Cultural Papaya Jam, així com a la Mancomunitat de Santa Eugènia i a l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter.
 • Pel fet de participar en el concurs, L’Ull de Santa Eugènia de Ter, cada participant declara sota la seva responsabilitat:

1) Que ha fet la fotografia i que és una obra original seva.

2) Que té les autoritzacions legalment necessàries (dels tutors), si apareixen menors de forma clara i reconeixedora.

3) La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com l’acceptació de les decisions interpretatives del jurat.

5.-PREMIS

El jurat escollirà, segons aquestes bases, tres fotografies, una per cada categoria:

1) I Premi de Fotografia de Santa Eugènia de Ter – (Categoria general).

2) I Premi de Fotografia de Santa Eugènia de Ter – Joves (16-26 anys).

3) I Premi de Fotografia de Santa Eugènia de Ter – Savis (+ 60 anys).

 • El 1r seleccionat de cada categoria rebrà un val de 200€ (Per gastar entre els comerços membres de l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter).
 • El 2on seleccionat de cada categoria rebrà un val de 100€ (Per gastar entre els comerços membres de l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter).
 • El 3r seleccionat de cada categoria rebrà un val de 50€ (Per gastar entre els comerços membres de l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter).
 • Del 4rt al 8é classificat, rebran un val de 10€ (Per gastar entre els comerços membres de l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter).

* Cap concursant podrà obtenir més d’un premi.

* Els premiats rebran la totalitat del premi (en vals de 10€), que podran gastar en els comerços del barri adherits, es a dir, els premiats podran gastar tot el premi en un sol comerç, o en diferents comerços, a la seva elecció.

* Si l’import a bescanviar es menor als vals entregats, el comerç està en el seu dret de no tornar la diferencia econòmica.

* Els premis es podran bescanviar fins el 31/07/2022

Veure llistat de Comerços adherits (Apreta aquest enllaç)

6.-JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat rebutjarà i exclourà del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

El jurat estarà format per:

 • Llorenç Gironès, fotògraf del barri i membre de la AV de Can Gibert del Pla.
 • Membres de l’Associació Cultural Papaya Jam.
 • Membres de l’Assemblea de l’Ateneu Eugenienc.
 • Fèlix Xunclà, fotògraf de PedresdeGirona.com

En format d’assemblea, i respectant els criteris de valoració que exposem a continuació, el jurat decidirà els premiats del concurs. (En el supòsit de que no hi hagi consens, es decidiran els guanyadors mitjançant la votació anònima del jurat).

7.-CRITERIS DE VALORACIÓ:

– L’originalitat respecte al conjunt de fotografies presentades.

– La creativitat i qualitat tècnica/artística.

– La singularitat respecte a la identitat de Santa Eugènia de Ter, es a dir, que la fotografia doni evidències i ressalti que identifica el barri.

8.-MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ:

– La fotografia no s’ha pres dintre de l’antic poble de Santa Eugènia de Ter (Sectors de Santa Eugènia i Can Gibert, les Hortes i la Rodona).

– La fotografia no l’ha pres la persona que es presenta al concurs.

 • No es podrà apel·lar les decisions preses pel jurat. Així mateix, el jurat qualificador estarà facultat per resoldre les incidències que no estiguin previstes en aquestes bases.

9.-COMUNICACIÓ ALS FINALISTES I GUANYADORS

L’Associació Papaya Jam, es posarà en contacte amb cada persona finalista mitjançant el seu perfil a Instagram, enviant un missatge privat, deixant un comentari a la fotografia guanyadora, o mitjançant el correu electrònic.

L’Associació Papaya Jam es posarà en contacte amb cada persona finalista i li explicarà el procés per bescanviar el premi (vals econòmics per gastar en algun comerç o comerços del barri fins el 31 de Juliol de 2022)

Cada persona finalista tindrà un màxim de 30 dies per donar resposta a la notificació del premi. Un cop explicat el procediment, tindrà fins el 31/07/2022 per bescanviar el premi als comerços adherits a l’Associació de Comerciants en la data en que es bescanviï el premi.

En la situació de que la persona finalista no respongui durant aquest període de temps, es considerarà que desisteix de la participació i es seleccionarà un altre guanyador, i així successivament.

Els noms de cada persona finalista es donaran a conèixer a través de les xarxes socials oficials (Instagram: Saltenia.arts i constarà el nom de la persona autora de la fotografia.

L’atorgament dels premis a les persones guanyadores es farà en un acte públic a l’Ateneu Eugenienc, o bé, s’entregaran de manera individual en aquest mateix espai, tot depenent de les mesures covid-19 i la disponibilitat de l’organització.

10.- DADES LEGALS

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les persones guanyadores del concurs (1r a 8é finalista, de les 3 categories; General, Joves i Savis), cedeixen expressament a la Mancomunitat de Santa Eugènia (I totes les entitats que en formen part) i a l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter (I els seus comerços associats), sense intercanvi econòmic, els drets d’explotació de les fotografies premiades, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, per al seu ús en qualsevol canal, format, suport o ocasió que els organismes esmentats considerin adequats, inclosa la seva explotació a la xarxa Internet, així com per a finalitats promocionals o publicitàries relacionades amb el barri de Santa Eugènia de Ter.

La Mancomunitat i l’Associació de Comerciants es comprometen expressament a no explotar les imatges de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi puguin aparèixer. Així com, a utilitzar-les per a un ús que tingui com a objectiu la dignificació, valoració i difusió positiva del patrimoni cultural, ambiental i social de barri-poble de Santa Eugènia de Ter (Gironès).

En conseqüència, la Mancomunitat i l’Assoc. de Comerciants podran utilitzar i cedir, totalment o parcialment, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense que les persones guanyadores generin cap contraprestació ni cap dret a percebre cap compensació addicional, llevat del dret al premi corresponent.

L’organització es reserva el dret a utilitzar la resta de fotografies presentades al concurs per a l’exposició física de les fotografies en diferents actes.

Els finalistes i participants, no perden cap dret sobre les seves fotografies, i, particularment, les poden explotar pels fins que ells decideixin, sense que l’organització, la Mancomunitat o l’Associació de Comerciants puguin interposar algun recurs o limitació.

 PROTECCIÓ DE DADES

Els participants del concurs, pel fet de participar, accepten que les seves dades siguin incorporades al fitxer de dades de l’Associació Papaya Jam, que té com a finalitat la gestió i difusió relativa al concurs, d’acord amb la política de privacitat i seguretat de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el concurs de fotografia, i sempre dins dels objectius lícits de l’entitat.

La informació personal rebuda, referent als Documents d’Identificació (DNI-NIE-Passaport), serán eliminats de l’archiu immediatament es corrobori l’edat dels participants. La resta de dades personals, serán esborrades un cop acabi el concurs.

Per exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació es pot contactar amb l’Associació Papaya Jam:

Associació Cultural Papaya Jam

C/ Montseny, 74, 17006 Girona

Telf. 623 062 081

info@papaya.cat

ALTRES DISPOSICIONS

Qualsevol circumstància o conflicte no previstos en aquestes bases els resoldrà en primera instància el jurat.

L’Associació Cultural Papaya Jam, es reserva el dret a modificar, en cas que sigui necessari, els procediments establerts en aquestes bases.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels participants.

Santa Eugènia de Ter (Girona), Novembre de 2021.

CONNECTA AMB NOSALTRES

single-image

Qui som


Una fusió de ritme, sabor, color i dansa, Papaya Jam madura a través dels sons brasilers i llatinoamericans. Una explosió musical que et transportarà a diferents indrets. Sent la frescor dels seus moviments, batega amb el tambor, sorprèn-te amb els seus efectes, només et queda tastar-ho.

Papaya Jam surt a la llum el 2015, des del barri de Santa Eugènia de Ter de la ciutat de GIRONA, per oferir un espectacle fresc, artístic i visual ideal per a tot tipus d’esdeveniments.

PAPAYA JAM- Taste the music

 

#tastethemusic

Ritme 100%
Dansa 100%
Sabor 100%
Color 100%

PAPAYA JAM

Percussió

La percussió és la base i el fort de Papaya Jam, la conjunció de ritmes, vestuaris i coreografies és ideal per a tot tipus d’espectacles: cercaviles, festivals de carrer, inauguracions, casaments, festes majors, concerts, presentacions, etc.
El nostre equip artístic podrà oferir-li un espectacle que s’adapti a les seves necessitats artístiques, visuals i musicals.

Foc

Els orígens reusencs de Papaya Jam ens obliguen a invocar el foc i la pirotècnia en els nostres espectacles: coets, traques, bateries, bengales o fonts poden acompanyar-nos o aparèixer per sorpresa com estrelles fugasses.

single-image

Llum i Efectes

Quan Papaya Jam surt al carrer, una aura envolta el nostre espectacle. Són les llums a la nit, el confeti pels aires, les bombolles pels més petits i la pols i el fum de colors de papaya!

Xanquers

Des de les altures, el nostre espectacle ve acompanyat per xanquers que ballen al so dels nostres ritmes, la seva presència impregnarà amb un toc d’humor i alegria els carrers.
A més a més, tenim diferents xanquers i vestuaris per adaptar-nos a tot tipus d’actes.

Tallers

A Papaya Jam considerem molt important la tasca educativa i formativa de la percussió. Amb sis anys d’experiència en la formació de percussió, oferim tallers puntuals o anuals per a tot tipus de públics.

Agenda

Sense Esdeveniments

single-image

ELS NOSTRES TALLERS

SOBRE ELS TALLERS


El que has de saber

A Papaya Jam considerem molt important la tasca educativa i formativa de la percussió. Amb sis anys d’experiència en la formació de percussió, oferim tallers puntuals o anuals per a  tot tipus de públics. Els tallers es basen en classes de percussió llatino-brasilera amb instruments típics de la batucada i en tallers de percussió amb instruments reciclats. A més, oferim tallers de xanques per a totes les edats.

Tallers per a nens i joves (escoles, AMPAS, Instituts d’Educació Secundària).

Perfeccionament de grups de percussió.

Tallers per a adults, empreses.

Tallers per institucions públiques (Ajuntaments, Centres Cívics, Centres Culturals, Espais Joves, Centres Oberts, Centres Penitenciaris...)

Experiència


 • 2010/17

  Coordinació dels casals d’estiu “Perku-moving” i “Batucada&Dansa” del Programa de Vacances de l’Ajuntament de Girona.

 • 2010/18

  Direcció de diferents extraescolars de batucada a les difernets escoles de la provincia de Girona.

 • 2015/2018

  Direcció Taller-Grup de Percussió “Sonbarri” de la Colla Gegantera de Santa Eugènia de Ter.

 • 2015/2017

  Coordinació del Campus d’estiu BATUCAMP www.facebook.com/BATUCAMP

 • 2015

  Taller de Percussió al Centre Penitenciari de la Model

Coneix l’Equip


team-member

Pau J. Macaya

team-member

Jordi Manel Macaya

team-member

Abel Muñoz

NECESSITES UN TALLER A MIDA?

Segueix el ritme!

single-image

 

 

Contacta’ns

+34 609592630
           +34 639565397    whatsapp-logo-vector-1012x1024

info@papaya.cat